528 S Americana Blvd, Boise, ID 83702
208.639.0740
basile@verdantfit.com

CrossFit WOD, August 11, 2018

CrossFit WOD, August 11, 2018

180811

Metcon
Coach’s Choice